Kategorie

 

Prohlášení společnosti ZAOS Praha s.r.o o ochraně osobních údajů

 

Shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje výhradně v souladu s ustanoveními na ochranu osobních údajů České republiky. Jedná se zejména o ustanovení zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

 

 1. Správcem osobních údajů je ZAOS Praha s.r.o.(dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Tauferova 1041/2 Praha 9, 197 00

Email: zaos@zaos.cz

Telefon: +420 606787990

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, v rozsahu - jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, rodné číslo, popřípadě Identifikační číslo a bydliště.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, pro tyto účely je možné poskytnou tyto informace zpracovatelům, se kterými naše společnost spolupracuje podle platných pravidel GDPR.
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí zákonné doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 2. Příjemci osobních údajů (zpracovatelé správce)

  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující marketingové služby.
  1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
  2. Za podmínek stanovených v GDPR máte

   

  Vaše práva

  • právo na přístup ke svým osobním údajům,
  • právo opravu osobních údajů.
  • právo na výmaz osobních údajů.
  • právo vznést námitku proti zpracování a
  • právo na přenositelnost údajů.
  1. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v tomto dokumentu.
  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
  3. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  4. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
  5. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

   

  Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

   

   

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24.5.2018.